кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

          

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
(денна, заочна форми навчання)

  • освітня програма «Міжнародний бізнес» за початковим (коротким циклом) рівнем вищої освіти

Молодший бакалавр освітньої програми «Міжнародний бізнес» отримує сформовані загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності. Результатами навчання є: базові знання з теорії та сучасної практики міжнародних економічних відносин, у тому числі щодо використання нормативно-розпорядчих документів, довідкових матеріалів, розуміння дії інструментів і принципів регулювання міжнародної торгівлі, механізмів реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин; уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях іноземними мовами, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня, аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, здійснювати комплексний аналіз та моніторинг їх кон’юнктури, оцінювати зміни міжнародного середовища.

  • освітня програма «Міжнародний бізнес» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Зміст освітньої програми «Міжнародний бізнес» полягає у формуванні системи знань щодо у започаткування та розвитку підприємницької діяльності на зарубіжних ринках. Випускники цієї освітньої програми володіють практичними навичками оцінки стану та змін середовища міжнародного бізнесу, компетентні в аналізі, моделюванні, прийнятті рішень та управлінні процесами у сфері міжнародної торгівлі, фінансів, виробничої діяльності та сфери послуг. Важливою перевагою фахівців сфери міжнародного бізнесу є знання з реалізації підприємницької діяльності в Україні та за кордоном. Вони добре володіють декількома іноземними мовами. Під час навчання проходять практику на вітчизняних підприємствах, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та у зарубіжних компаніях.

  • освітня програма «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Зміст освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» полягає у формуванні системи знань щодо у започаткування та розвитку підприємницької діяльності на зарубіжних ринках. Випускники цієї освітньої програми володіють практичними навичками оцінки стану та змін середовища міжнародного бізнесу, компетентні в аналізі, моделюванні, прийнятті рішень та управлінні процесами у сфері міжнародної торгівлі, фінансів, виробничої діяльності та сфери послуг. Важливою перевагою фахівців сфери міжнародного бізнесу є знання з реалізації підприємницької діяльності в Україні та за кордоном. Вони добре володіють декількома іноземними мовами. Під час навчання проходять практику на вітчизняних підприємствах, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та у зарубіжних компаніях.

          

Спеціальність 051 Економіка
(денна, заочна форми навчання)

  • освітня програма «Міжнародна економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Зміст освітньої програми «Міжнародна економіка» полягає у формуванні цілісного уявлення про світове господарство. Випускники цієї освітньої програми володіють інструментальними засобами аналізу світової економіки, застосування яких забезпечує обґрунтованість висновків щодо використання країнами та міжнародними компаніями наявних переваг. Це дозволяє оцінити фактичні та потенційні вигоди учасників міжнародних економічних відносин від міжнародної торгівлі, інвестування, валютно-фінансових операцій, співробітництва у виробничій, науково-технічній та інших сферах. Опанування здобувачами вищої освіти цієї освітньої програми дозволяє отримати навики аналізу зовнішньоекономічної політики держав, а також застосувати набуті знання для визначення потенціалу і обмежень міжнародної економічної діяльності України. Навчання за освітньою програмою «Міжнародна економіка» забезпечує тим, хто її обрав, вільне володіння іноземними мовами. Під час навчання здобувачі вищої освіти проходять практику на вітчизняних підприємствах, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, та у закордонних компаніях.