Науково-дослідна робота

          

При кафедрі міжнародної економіки діє дві наукові школи за такими напрямами «Інтелектуалізація світового розвитку та міжнародний науково-технічний обмін» (керівник: д.е.н., професор Шкурупій О.В.); «Кооперативи, кредитні спілки та кооперативні банки у світовому господарстві» (керівник: д.е.н., професор Гончаренко В.В.).

Постійно здійснюється робота з виконання кафедральних науково-дослідних тем:

  1. Науково-дослідна тема № 347/12 «Україна в міжнародному кооперативному русі: проблеми теорії і практики», державний реєстраційний номер 0112U001080; керівник проф. Гончаренко В.В.
  2. Науково-дослідна тема № 385/13 «Сучасні процеси глобалізації: рушійні сили, мегатренди, суперечності», державний реєстраційний номер 0113U006220; керівник проф. Шкурупій О.В.

Результати виконання науково-дослідних тем кафедри оформлені у вигляді звітів та оприлюднені у монографіях, наукових статтях і на конференціях. За результатами офіційно закріплених за кафедрою та індивідуальних наукових досліджень викладачами кафедри протягом останніх років видано:

3 навчальні посібники з грифом МОН України:

13 монографій (одноосібних та колективних):

Кафедрою активно здійснюються дослідження за темами кандидатських і докторських дисертацій. У період з 2010 по 2014 рр. науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародної економіки захищені 3 кандидатських дисертації (Білоброва Т. О. на тему «Циклічність розвитку ринків нерухомості: закономірності та особливості» у 2011 р.; Дейнека Т. А. на тему «Транснаціоналізація господарської діяльності в системі чинників економічного розвитку» у 2011 р.; Свічкарь В. А. на тему «Управління інтелектуальним капіталом підприємств і організацій споживчої кооперації України» у 2012 р.; Базавлук Н.Г. «Конкурентоспроможне функціонування національної економіки на основі чинників інтелектуально-інноваційного розвитку» у 2015 р.); Артеменко А.В. «Ціннісно-раціональні мегатренди глобального господарства та їх реалізація в інтеграційних процесах (на прикладі пострадянських країн)».

          

Кафедра міжнародної економіки 18 квітня 2012 року проводить Внутрівузівську студентську наукову конференцію студентів спеціальності (напряму підготовки) «Міжнародна економіка» «Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації».

Інформаційний лист

          

В 2010-11 н.р. асистентом Білобровою Тетяною Олександрівною була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (11 лютого 2011 року).

16 квітня 2011 року було присвоєно звання доцента кафедри міжнародної економіки Артему Анатолійовичу Пожару

14 квітня 2011 року було присвоєно звання доцента кафедри міжнародної економіки Ірині Олександрівні Пінчук

          

29-30 квітня 2010 року у Севастопольському інституті банківської справи пройшла Міжнародна навчально-методична конференція «Фінансова освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». У роботі конференції прийняли участь завідувач кафедри міжнародної економіки ПУЕТ д.е.н., проф. Шкурупій О.В. та  доцент кафедри міжнародної економіки ПУЕТ Горячов О.В. які виступили із доповіддю «Розвиток освіти як фактор зростання конкурентоспроможності вітчизняної економіки».

          

Наукові школи кафедри міжнародної економіки:

Науково-дослідні теми кафедри на 2009-2012 роки:

Досягнення кафедри:

Участь у конференціях:

Науковці кафедри беруть участь у наукових конференціях ПУСКУ та поза його межами:

Викладачі кафедри систематично проходять стажування на підприємствах і організаціях України, в провідних вітчизняних ВНЗ та за кордоном (Данія, Швеція, Македонія, Німеччина, Росія, Білорусь).

Теми дисертаційних досліджень викладачів кафедри:

Сфера наукових інтересів:

Студентська робота. Наукова робота кафедри здійснюються за широкого залучення студентів спеціальності «Міжнародна економіка». Дослідження ведуться за такими спрямуваннями:

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності (напряму підготовки) «Міжнародна економіка»

ІІ етап проводиться на базі Полтавського університету споживчої кооперації України безпосередньо за організації та підготовки кафедри міжнародної економіки. Захід проводився у 2009 році, 2010 році і буде відбуватися у 2011 році.

Студенти спеціальності "Міжнародна економіка" приймають участь у міжвузівських, міських та загальноуніверситетських конкурсах курсових, наукових, дипломних і магістерських робіт, олімпіадах фахового спрямування, виступають з доповідями на гуртках кафедри, наукових семінарах, конференціях ПУСКУ та інших вузів, публікують наукові статті та тези у вітчизняних фахових виданнях. За результатами студентської наукової роботи студенти виборюють почесні грамоти, дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів, листи подяки.

На кафедрі працює Студентський дискусійний клуб (СДК) «Глобус»

Студентський дискусійний клуб«Глобус»
(керівник ст.викладач Свічкарь В.А.)

План роботи студентського дискусійного клубу «Глобус» кафедри міжнародної економіки на 2011-2012 н.р.

№ п/п

Найменування заходу

Термін проведення (виконання)

1.

Проведення звітно-виборчих зборів керівництва СДК «Глобус» та затвердження плану роботи клубу на 2009-2010 навчальний рік

Вересень 2011

2.

Підготовка та проведення засідання СДК «Глобус» (готує секція 1 «Міжнародний бізнес та міжнародна діяльність»)

Жовтень 2011

3.

Підготовка та проведення засідання СДК «Глобус» (готує секція 3 «Міжнародна торгівля і СОТ»)

Листопад 2011

4.

Підготовка та проведення засідання СДК «Глобус» (готує секція 5 «Діяльність міжнародних компаній. ТНК та БНК»)

Грудень 2011

5.

Підготовка та проведення засідання СДК «Глобус» (готує секція 6 «Міжнародна економічна інтеграція»).

Лютий 2012

6.

Підготовка до проведення тижня спеціальності «Міжнародна економіка»

Березень 2012

7.

Підготовка засідання “круглого столу” в рамках проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з міжнародної економіки

Квітень 2012

8.

Підготовка та проведення засідання СДК «Глобус» (готує секція 4 «Військово-політичні блоки та національна безпека»)

Травень 2012

На кафедрі щорічно відбувається засідання секцій в межах наукової студентської конференції за підсумками науково – дослідних робіт студентів за навчальний рік та проводиться конференція за результатами проходження бакалаврської, переддипломної та науково-дослідної практики.

Наукові зв’язки кафедриз іншими ВНЗ: