Концепція кафедри

          

Економічний розвиток у сучасному світі відбувається під впливом ряду факторів, найважливішими з яких є прогрес наукової думки, технологій, інтернаціоналізація, що відбуваються, фактично, у всіх сферах суспільного життя. Поглиблюється взаємна залежність країн та їх господарських агентів, розвиваються процеси інформатизації у сфері бізнесу та відбувається  становлення нових виробничих систем на базі комп’ютерних технологій. Нині жодна країна світу не може забезпечити задовільних умов участі в системі міжнародного поділу праці, поза сферою дії інтеграційних механізмів, які визначають геоекономічні передумови глобальної конкуренції. Не розв’язавши завдань оптимізації системи міжнародної економічної діяльності України, не зможе забезпечити позитивні зміни в економіці.

Кардинальні зміни у соціально-економічному житті України та розвиток міжнародного співробітництва обумовлюють необхідність сучасного підходу до підготовки фахівців з міжнародної економіки. Це, насамперед, пов’язано зі зміною умов діяльності підприємств (організацій, установ), а також ролі, характеру та змісту діяльності фахівців і керівників різних рівнів. Розширення міжнародних економічних зв’язків на рівні первинних господарюючих суб’єктів України зумовили об’єктивну необхідність підготовки фахівців, які досконало володіють сучасними економічними знаннями, інформаційними технологіями, іноземними мовами, інструментами міжнародного менеджменту, маркетингу та здатні здійснювати контрактну і комерційну зовнішньоекономічну діяльність на підприємствах.

Концепція кафедри міжнародної економіки є складовою  загального програмного документу розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі". Концепція кафедри міжнародної економіки визначає політику з підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності „Міжнародна економіка".

Концепція базується на Конституції України, Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законодавчих актах держави, нормативних документах Міністерства освіти і науки, Укоопспілки, Концепції освітньої діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі.

Генеральною метою підготовки фахівців з міжнародної економіки є задоволення потреб особистостей, господарюючих суб'єктів, урядових інститутів, громадських організацій та держави в цілому в отриманні продукту освітньої галузі.

Згідно концепції розвитку спеціальності "Міжнародна економіка" принципи освітньої діяльності визначаються наступним чином: єдність теоретичної і практичної підготовки; взаємозв’язок навчальної, наукової і виховної роботи; гуманізація освітньої діяльності; гармонійне поєднання інтегрованості, варіативності та індивідуалізації змісту і форм навчання; демократизація освітньої діяльності, пріоритетність загальнолюдських цінностей; безперервність освіти, цілісність і наступність у навчанні та вихованні; відповідність вимогам Законів та законодавчих актів України, нормативним документам Міністерства освіти і науки та інших міністерств, державним і світовим стандартам освітньої діяльності.

Критерієм ефективної підготовки фахівців з міжнародної економіки є рівень теоретичної та практичної готовності до самостійної відповідальної професійної діяльності; дотримання усталених загально прийнятих норм особистої поведінки та здорового способу життя; активна життєва позиція. Обов'язковою умовою підготовки фахівців з міжнародної економіки є вільне володіння державною мовою та іноземними мовами.

Підготовка фахівців з міжнародної економіки здійснюється шляхом використання засобів, які спрямовані на реалізацію цього процесу, підпорядковані його меті і принципам. Засобами підготовки фахівців є: проведення аудиторних занять, організація практики (виробничої, навчальної, науково-педагогічної), підготовка курсових робіт та дипломної роботи.

Основою формування навчальних планів і програм з дисциплін є освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, магістра за спеціальністю „Міжнародна економіка". Навчальні плани і програми розробляються в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, Укоопспілкою та Університетом. У процесі підготовки фахівців використовуються Закони та законодавчі акти України, система державних і галузевих стандартів, стандартів Університету, спрямованих на гарантування та підвищення якості всіх форм і методів навчально-виховного процесу та його окремих складових.

Важливою особливістю здійснення наукової роботи у Полтавському університеті економіки і торгівлі є послідовність залучення студентів до наукової роботи, починаючи від дня їх вступу на навчання до вищого навчального закладу. Послідовність здійснення наукової роботи націлена на безперервний процес нагромадження наукових знань і продовження підготовки наукових кадрів після завершення навчання в університеті через аспірантуру.

Основними напрямами розвитку спеціальності є: проведення моніторингу ринків праці та освітніх послуг; підвищення   ефективності   науково-методичних   та   навчально-дидактичних ресурсів; удосконалення технології навчального процесу та використання інноваційних інформаційних ресурсів; забезпечення  якісного  кадрового  складу   науково-педагогічного  персоналу кафедр; формування сучасної матеріально-технічної бази.

Підготовка фахівців з міжнародної економіки та розвиток цієї діяльності здійснюється в контексті широкої інтеграції в міжнародну систему освіти, використання передового досвіду інших вищих навчальних закладів та вивчення реальної практики господарюючих суб'єктів, організацій, фахівців.

Міжнародне та національне співробітництво розвиваються шляхом: проведення спільних наукових, методичних та інших конференцій; взаємного стажування науково-педагогічних працівників, фахівців та навчання студентів; спільної науково-методичної роботи; обміну науково-педагогічними працівниками; укладання та реалізації угод про співробітництво.

Особистість студента, розвиток його духовного, морального, професійного потенціалу є основною ціннісною орієнтацією кафедри міжнародної економіки в процесі підготовки фахівця. Університет створює режим найбільшого науково-педагогічного і психологічного сприяння кожному студенту, всіляко підтримує прагнення до творчості, самостійності, ініціативності.